Adatvédelmi irányelvek

Elkötelezettek vagyunk az internetfelhasználók személyes adatainak védelme és az általunk gyűjtött adatok biztonsága iránt. A Gemius Group összes vállalata tekintetében biztosítjuk az Európai Unió adatvédelmi szabályozásának való megfelelést, ezen felül különös hangsúlyt helyezünk a saját aktív adatvédelmi irányelvek megalkotására, valamint az adatvédelmi szabályozás globális változásaiban való részvételre. Alább találja az általunk követett fő szabályokat. Bővebb információért kattintson az oldalon található linkekre.

FELELŐSSÉG
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az általunk feldolgozott személyes adatokat felelős módon dolgozzuk fel, illetőleg felelős adatkezelőként járjunk el.  Kutatásaink során különféle eszközöket és módszereket alkalmazunk az internetfelhasználók anonimitásának megőrzése érdekében.

HOZZÁJÁRULÁS
Világos és érthető választási lehetőséget biztosítunk az internetfelhasználók részére a szemályes adataik felhasználásával kapcsolatos döntéseik meghozatalakor.

„CIA” HÁRMAS MODELL
A titoktartás, integritás és elérhetőség (Confidentiality, integrity, and availability – CIA) modellje határozza meg az adatbiztonsági szabályainkat.  A titoktartás korlátozza az adatokhoz való hozzáférést, az integritás biztosítja az adatok megbízhatóságát, az elérhetőség pedig garantálja, hogy az arra felhatalmazott személyek hozzáférhessenek az adatokhoz.

ADATMINIMALIZÁLÁS
Kizárólag konkrét, jogszerű célok eléréséhez szükséges adatokat kezeljük, illetőleg dolgozzuk fel.

A MAGÁNSZFÉRA VÉDELMÉVEL KIALAKÍTOTT KUTATÁSOK
Kutatásaink kialakítása, fejlesztése során oly módon alkalmazzuk az adatvédelmi eszközöket és irányelveinket, hogy az adatok feldolgozása során az internetfelhasználók személyes adatai biztosítva legyenek.

“GLOKALIZÁCIÓ”
Különösen fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünket mind a globális, mind a lokális szempontok és igények figyelembevételével végezzük. Időnként – a különböző országok sajátos jogi előírásai miatt – egyes szabályzataink eltérhetnek a jelen honlapon feltüntetett dokumentumokban foglaltaktól. Az Ön országában irányadó kötelező szabályzat beszerzése érdekében kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ


1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.1 A jelen szabályzat célja, hogy a Gemius Hungary Kft. (székhely: 1053 Budapest, Szép u. 5. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-863093; a továbbiakban: „GEMIUS”) mint adatkezelő által végzett adatkezelésekre vonatkozó alapvető szabályok meghatározásával biztosítsa a GEMIUS által vezetett nyilvántartások működésének törvényességét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

1.2 A jelen szabályzat kiterjed minden olyan, a GEMIUS által végzett vagy végeztetett adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely a GEMIUS által fenntartott és üzemeltetett kérdőíves kutatások során, illetőleg azzal összefüggésben saját személyes adatait megadó természetes személy („a továbbiakban: „Érintett”) által ilyen módon megadott személyes adatokra vonatkozik.

1.3 A GEMIUS, továbbá a GEMIUS valamennyi – a jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel vagy ahhoz kapcsolódó adatfeldolgozással feladatkörében érintett – alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója és a GEMIUS érdekében eljáró adatfeldolgozó és annak feladatkörükben érintett alkalmazottai köteles a jelen szabályzat rendelkezéseit betartani. Az Érintett által a Weboldalon megadott személyes adatok megismerésére kizárólag a jelen pontban foglalt személyek, valamint a jelen szabályzat egyéb rendelkezései alapján jogosult személyek jogosultak.

1.4 A jelen szabályzatnak az Érintett általi elfogadásával a jelen szabályzat hatálya az Érintettre is kiterjed mindaddig, ameddig bármely személyes adata a GEMIUS adatkezelésével érintettnek minősül.


2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

2.1 Az GEMIUS a tevékenységének végzése során – betartja, valamint az 1.3 pontban foglalt személyekkel betartatja különösen az alábbi – adatkezeléssel kapcsolatos – alapelveket:
- az adatkezelés célhoz kötöttségének elve: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
- az adatkezelés korlátozásának elve: a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben ideig kezelhető.
- a nyilvánosság elve: az adatkezelés tényének, helyének és céljának, valamint a GEMIUS által alkalmazott adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie.
- az Érintett rendelkezési jogának elve: az érintett megismerheti a rá vonatkozó adatokat, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, kiegészítését, törlését vagy zárolását.
- az adatok minőségének elve: az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.


3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, JELLEMZŐI

3.1. A GEMIUS az Érintett azon személyes adatait kezeli, amelyhez az Érintett hozzájárult. A személyes adatnak az Érintett által a GEMIUS által biztosított online kérdőíven egyéb módon történő megadása (rendelkezésre bocsátása) esetén az adott személyes adat tekintetében az Érintett hozzájárulása megadottnak tekintendő.

3.2 A GEMIUS-nek nem áll módjában ellenőrizni a megadott személyes adatok valódiságát, helyességét, illetőleg azt, hogy a személyes adatot annak tényleges jogosultja (érintettje) adta-e meg; a GEMIUS a felelősségét kizárja minden olyan, személyes adat kezelésével összefüggő kár tekintetében, amely az előbb említett körülmények fenn nem állásából származik. Aki más személy személyes adatát az érintett hozzájárulása nélkül bocsátja a GEMIUS rendelkezésére, az GEMIUS és az érintett felé is teljes kártérítési és közvetlen helytállási felelősséggel tartozik az ezen magatartásából eredő károk illetőleg igények tekintetében, ideértve a tapadó és következményi károkat és az ezekkel összefüggő igényeket is.

3.3. Személyes adat kivételesen az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető, feltéve, hogy a hozzájárulás beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:
(a) a GEMIUS-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
(b) a GEMIUS vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.4 A GEMIUS az alábbi céllal gyűjti és kezeli az Érintettek adatait:
(a) piackutatási cél érdekében létrehozott adatbázis („a továbbiakban: „Kutatás”) – az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-104621/2016;
(b) hírlevél küldése („a továbbiakban: „Hírlevél”) – az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-104622/2016;
(c) GEMIUS paneltagok részére meghirdetett nyereményjáték lebonyolítása („a továbbiakban: „Nyereményjáték”) – az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-104676/2016;

3.5 A Kutatás célú adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az ezen céllal kezelt személyes adatok köre az internetfelhasználók számára meghatározott weboldalakon felugró ablakban megjelenő kérdőív felületén bekért adatokra, valamint az Érintett által önként megadott további személyes adatokra korlátozódik (név, születési dátum, lakóhely irányítószáma, végzettség, foglalkozási kategória, háztartási vagyontárgyak, internetfelhasználási és fogyasztási szokásokra vonatkozó adatok). Az adatkezelés az érintett kérésére való törlésig áll fenn, de a GEMIUS fenntartja a jogot az adatok ezt megelőző időpontban való törlésére is. Az adatok forrása maga az Érintett, akitől az adatok közvetlenül kerülnek felvételre. Az adatkezeléssel érintettek köre: a felugró ablakban megjelenő kérdőívet önként kitöltő internetfelhasználók.

3.6 A Hírlevél célú adatkezelésre, illetőleg az annak keretében küldött hírlevélre – természetes személy címzett részére történő küldés esetén – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól a 2008. évi XLVIII. törvény ("Reklámtv.") 6. §-ának rendelkezései irányadók. A hírlevél küldése az Érintett előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az Érintett a hírlevélre történő regisztráció alkalmával a megfelelő checkbox megjelölésével és a regisztrált adatok elküldésének megerősítésével ad meg.

Az Érintettnek a hírlevél küldéséhez hozzájáruló nyilatkozata bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonás történhet elektronikus levélben, leiratkozó linkre kattintással vagy postai úton megküldött nyilatkozattal is. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát a GEMIUS által a hírlevél küldésével összefüggésben vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban hírlevél küldése útján nem közölhető.

A GEMIUS, illetőleg megbízottja a nála hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Hírlevél célú adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az ezen céllal kezelt személyes adatok köre: az Érintett e-mail címe. Az adatkezelés az érintett kérésére való törlésig áll fenn, de a GEMIUS fenntartja a jogot az adatok ezt megelőző időpontban való törlésére is. Az adatok forrása maga az Érintett, akitől az adatok közvetlenül kerülnek felvételre. Az adatkezeléssel érintettek köre: GEMIUS panelttagok és a kérdőívet kitöltő, e célból is regisztráló érdeklődők.

3.7 A Nyereményjáték célú adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az ezen céllal kezelt személyes adatok köre: a résztvevő neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma. Az adatkezelés az érintett kérésére való törlésig áll fenn, de a GEMIUS fenntartja a jogot az adatok ezt megelőző időpontban való törlésére is. Az adatok forrása maga az Érintett, akitől az adatok közvetlenül kerülnek felvételre. Az adatkezeléssel érintettek köre: GEMIUS paneltagok.


4. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

4.1. A GEMIUS a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása és összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése (együttesen: adatkezelési műveletek) során biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét.

4.2. A GEMIUS és a GEMIUS által megbízott adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvényben előírt és a jelen szabályzatban foglalt adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

4.3. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a GEMIUS és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, valamint annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; biztosítják továbbá a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4.4. Az Érintett által megadott adatok ún. SSL (Secure Socket Layer) titkosítási megoldással kerülnek továbbításra a GEMIUS tárhelyére, amely garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek, illetőleg azokat illetéktelenek ne változtathassák meg.5. ADATFELDOLGOZÁS

5.1. A GEMIUS jogosult az általa végzett adatkezelési műveletek egy részének ellátásával harmadik személyt (adatfeldolgozót) megbízni. A GEMIUS az adatfeldolgozással csak olyan személyt bíz meg, amely nem érdekelt a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben.

5.2 Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a GEMIUS rendelkezései szerint dolgozhatja fel. Az adatfeldolgozó saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a GEMIUS rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

5.3. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a törvény és a jelen szabályzat keretei között a GEMIUS határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a GEMIUS felel. Az Adatfeldolgozó által az Érintettnek okozott esetleges károkért az Érintett felé a GEMIUS tartozik felelősséggel.

5.4. Az adatfeldolgozó az adatfeldolgozási tevékenységének ellátása keretében más adatfeldolgozó (alvállalkozó) igénybevételére nem jogosult. Más adatfeldolgozó iránti igénye esetén az adatfeldolgozó köteles a GEMIUS-t megkeresni további adatfeldolgozó kijelölése érdekében.


6. ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1 A GEMIUS személyes adatot Magyarország területén belül és az EGT valamely tagállamába, meghatározott harmadik személy részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy azt törvény megengedi.

6.2 A 6.1 pont szerinti adattovábbításhoz nem szükséges az Érintett hozzájárulása, ha az adat továbbítását vagy az adatkérőnek az adat megismerésére való – külön hozzájárulás nélküli – jogosultságát jogszabály írja elő.

6.3 A jelen szabályzat elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy GEMIUS a jelen szabályzatban megjelölt célú adatkezeléseivel összefüggésben kezelt személyes adatait a cégcsoporton (Gemius Group) belüli partnervállalkozásai részére – a GEMIUS adatkezelésével azonos módon történő adatkezelés érdekében – továbbítsa. A Gemius Hungary Group körébe tartozó vállalkozás különösen:
GEMIUS SA (18 B Postępu, Orion Building, 9. em., 02-676, Varsó, Lengyelország)

6.4 Személyes adat EGT-tagállamnak nem minősülő harmadik országban adatkezelést folytató meghatározott adatkezelő részére akkor továbbítható, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző meghatározott adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult.

6.5 A GEMIUS az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását,. A GEMIUS az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő Személyes Adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével törli.


7. AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

7.1. Az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A GEMIUS az első kapcsolatfelvétel során az Érintett részére egyértelmű és részletes tájékoztatást ad az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

7.2 Az Érintett kérelmére a GEMIUS tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

7.3 A GEMIUS köteles a 7.2 pont szerinti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a GEMIUS-hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést a GEMIUS az Érintettnek visszafizeti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

7.4 A GEMIUS az Érintett tájékoztatását, valamint személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény – az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából, beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében – előírja. A tájékoztatás megtagadása esetén a GEMIUS írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Érintett jogosult bírósághoz, továbbá a 7.13 pontban meghatározott Hatósághoz jogorvoslatért fordulni.

7.5 Ha a személyes Adat a valóságnak nem felel meg, a GEMIUS a személyes adatot helyesbíti, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

7.6 Az Érintett bármikor indoklás nélkül kérheti bármely személyes adatának törlését. A GEMIUS köteles törölni minden olyan, az Érintettel kapcsolatos személyes adatot:
(a) amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
(b) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
(c) amelynek kezeléséhez az Érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve
(d) amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
A GEMIUS a személyes adatot törli továbbá, ha
(a) azt az Érintett kéri;
(b) a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
(c) a személyes adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

7.7 Törlés helyett a GEMIUS zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a GEMIUS rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.8 A GEMIUS megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

7.9 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a GEMIUS az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni köteles, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a GEMIUS az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, valamint tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 7.13. pont szerinti Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.10 Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a GEMIUS-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a GEMIUS, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (ide nem értve a jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelést);
(b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
(c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A GEMIUS a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a GEMIUS az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett a GEMIUS döntésével nem ért egyet, illetve ha a GEMIUS a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.11 Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, mely esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a GEMIUS köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a GEMIUS-t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, illetőleg az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

7.12 A GEMIUS az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben a GEMIUS felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A GEMIUS mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A GEMIUS nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.13 A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzését és elősegítését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; tel.: 06 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; a jelen szabályzat tekintetében: „Hatóság”) végzi. Ezen feladatkörében a Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat vagy hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat.

7.14 A GEMIUS a Hatóság által meghatározott adatkezelési nyilvántartási számot a személyes adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az Érintettnek való kiadásakor feltünteti.


8. COOKIE-K (SÜTIK)

8.1 Az Érintett a Weboldal használatával tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldalon tett látogatások során a GEMIUS vagy megbízottja, illetőleg harmadik személy egy vagy több cookie-t (sütit) küld a számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz.

8.2 A Weboldalon használt cookie-k tekintetében bővebb tájékoztató itt http://kerdoiv.gemius.hu/form/media/shared/pp.html található.


9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A GEMIUS jelen szabályzat szerinti adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései irányadók. Ha a jelen szabályzatban hivatkozott, illetve idézett jogszabályi rendelkezések tekintetében utóbb változás áll be, a jelen szabályzat szövegét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az Infotv. adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

9.2 A GEMIUS fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az Érintettek előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan módosítsa az irányadó jogi előírásokkal összhangban.


Kelt: Budapest, 2016. szeptember 1.